top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Little fox party box: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Little fox party box gevestigd aan de Purmerenderweg 79 te Zuidoostbeemster ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80318533;

b. klant: de ouder, verzorger of opdrachtgever die met Little fox party box een overeenkomst aangaat;

c. bedrijf: de klant zijnde een bedrijf;

d. kind: het kind van de klant, het kind waarvan de klant de dagelijkse verzorging op zich heeft genomen, het kind ten behoeve van wie de opdrachtgever met Little fox party box een overeenkomst is aangegaan of het kind dat deelneemt aan een activiteit;

e. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Little fox party box;

f. activiteit: de activiteit, workshop, (kinder)feestje, animatie, e.d. die Little fox party box organiseert;

g. website: de website www.littlefoxpartybox.nl die door little fox party box wordt beheerd;

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en Little fox party box en op alle werkzaamheden die Little fox party box in opdracht van de klant uitvoert.

2.2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter beschikking gesteld.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van het bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Little fox party box vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien Little fox party box niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Little fox party box in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. Little fox party box heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3. Het aanbod en offertes
3.1 Little fox party box richt zich op inspirerende creatieve workshops/activiteiten/diensten  voor verschillende doelgroepen/doeleinden, zoals:

a. Creatieve workshops voor kinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar aangemeld door de eigen ouder(s)/verzorger(s);

b. Creatieve workshops/activiteiten/animatie voor opdrachtgevers t.b.v. feestelijke aangelegenheden: bijvoorbeeld (kinder)feest)

c. Glittertattoos voor kinderen

d. Educatieve creatieve workshops t.b.h.v. kunst- en cultuuronderwijs

3.2. Indien er behoefte is aan andere workshops/activiteiten bijvoorbeeld tijdens evenementen dan kan Little fox party box deze diensten aanbieden en/of bij overeenkomst uitvoeren.

3.3. In het dienstenaanbod van Little fox party box staat “inspirerend” centraal: de creativiteit, kennis en vaardigheid van kinderen ofwel volwassenen worden al doende gestimuleerd.

3.4. Indien de klant zich oriënteert voor een (kinder)feestje of andere opdrachten, dan kan de klant een vrijblijvende offerte bij Little fox party box aanvragen. Little fox party box werkt graag klantgericht binnen de mogelijkheden en zoekt daarbij naar inspirerende oplossingen.

3.5. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend. De termijn van speciale aanbiedingen worden benoemd in desbetreffende aanbieding. 

3.6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in offertes of e-mailberichten van Little fox party box binden Little fox party box niet.

3.7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Little fox party box staat er, in alle redelijkheid, voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

4.2. Little fox party box heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren. Little fox party box zal, ingeval in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 5. Wijziging factuuradres of verhuizing
5.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Little fox party box mede te delen.

Artikel 6. Prijzen

6.1. De prijs die de klant moet betalen is bekend of is vooraf overeengekomen.

6.2. Little fox party box heeft het recht de prijzen of haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Indien de wijziging gevolg heeft voor een lopende overeenkomst, dan wordt de klant daarvan 4 weken voor de inwerkingtreding schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijswijziging, dan heeft de klant het recht binnen 2 weken nadat de klant in kennis is gesteld van de prijswijziging de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring op te zeggen.

6.3. Voor individuele opdrachten of voor activiteiten voor volwassenen geldt een btw-tarief van 21%. Voor een bedrijf zijn alle vermelde prijzen excl. btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.4. Alle door Little fox party box in rekening gebrachte bedragen en prijzen zijn inclusief gebruik van materialen. Evenals het gebruik van gereedschap is inbegrepen, tenzij anders vermeld. Ongebruikte materialen,  gereedschap en andere benodigdheden blijven eigendom van Little fox party box. Tenzij anders overeengekomen.

6.5. In geval van (kinder)feestje of ander individueel overeengekomen opdrachten is het minimum aantal: 8 deelnemers. Als er minder deelnemers zijn, dan wordt dit niet in mindering gebracht op het totaalbedrag, een en ander tenzij Little fox party box anders bepaalt.

 Artikel 7. Facturatie, betaling en incassokosten
7.1. Betaling van kinderfeestjes geschiedt voor uitvoering van het feestje door Little fox party box. Betaling is mogelijk per overmaking op het bankrekeningnummer van Little fox party box.

7.2 Facturatie geschiedt vooraf, tenzij anders met de klant is overeengekomen.

7.3 Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de datum van de activiteit betaald te zijn op de door Little fox party box opgegeven bankrekeningnummer. Betaling in meerdere termijnen is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.

7.4 Indien Little fox party box het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de activiteit heeft ontvangen, dan heeft Little fox party box het recht het kind en/of de klant de toegang tot de activiteit te weigeren. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.

7.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de klant in verzuim is tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 40,-.

Artikel 8. Annuleren, ruilen en annuleringskosten
8.1. Indien de klant de overeenkomst wil annuleren van een (workshop(s) voor) (kinder)feestje of andere opdracht, dan is dit kosteloos tot 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst mogelijk. Anders zijn de annuleringskosten en -termijnen:

a. bij annulering meer dan 1 maand vooraf aan de overeengekomen datum: 50% van het gehele bedrag zoals overeengekomen;

b. bij annulering minder dan 1 maand vooraf aan de overeengekomen datum of op de overeengekomen dag zelf: 100% van het gehele bedrag zoals overeengekomen.

Bij absentie, te laat, ziekte of minder deelnemers op de overeengekomen datum zelf volgt er geen restitutie of vermindering op het totaalbedrag. Enige uitzondering is dat het definitief aantal kinderen te wijzigen is tot 24 uur voorafgaand aan het geplande kinderfeestje.

Artikel 9. Toegankelijkheid
9.1. Little fox party box is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Little fox party box en de klant.

9.2. De klant is verplicht Little fox party box vooraf in te lichten over eventuele handicaps, allergieën of andere toedoende bijzonderheden van het kind/kinderen.

9.3. Little fox party box behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor activiteiten te weigeren voor de duur van de periode dat het kind gedragsproblemen vertoont, door ziekte of andere omstandigheden extra verzorgings- behoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen de locatie en een normale begeleiding van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van de begeleiding van Little fox party box mag worden verwacht. Indien een kind ziek is geworden of zorgwekkend gewond is geraakt tijdens een activiteit, dan wordt de klant direct gebeld.

9.4. Indien een geplaatst kind, nadat de klant daartoe is aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden begeleid, dan heeft Little fox party box het recht op redelijke grond de toegang tot de activiteit te weigeren en eventueel de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Little fox party box kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld. Little fox party box stelt dan ook de aanwezigheid van de klant of ander toezicht verplicht tijdens een opdracht waarin die als doelgroep kinderen betreft.

10.2. Little fox party box is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Little fox party box is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3. Little fox party box is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

10.4. Little fox party box is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van de klant en is niet aansprakelijk voor ongelukken. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Indien Little fox party box aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Little fox party box beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Little fox party box gedane uitkering.

10.5. Little fox party box stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen die door de klant en/of derden, zijn toegebracht en/of veroorzaakt.

10.6. De klant wordt geacht tijdens de gehele opdracht een aansprakelijkheidsverzekering (voor particulieren) te hebben afgesloten, zodat te allen tijde schade aan eigendommen van Little fox party box en de door Little fox party box ingeschakelde derden welke door de klant en/of het kind zijn toegebracht, aan Little fox party box worden vergoed. De klant is aansprakelijk voor de schade die door hem/haar, de volwassene en/of  het kind tijdens de activiteit is aangericht.

10.7. Er kan bij sommige activiteiten gebruik gemaakt worden van gereedschap, zoals tangen, lijmpistolen e.d. Het kind moet voorzichtig zijn met het gebruik hiervan. Het gebruik gebeurt op eigen verantwoording. Een kind mag, onder toezicht van een volwassene, werken met een o.a. lijmpistool, strijkijzer/ hotfix-applicator, naaimachine e.d. als deze 8 jaar of ouder is. Het gebruik of bedienen van (elektrisch) gereedschap, dat risicovol is in kinderhanden, wordt alleen gedaan door volwassenen. Bijvoorbeeld: kookplaat of oven.

10.8. Little fox party box is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.9. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Little fox party box. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering

Artikel 11. Overmacht
11.1. In geval van overmacht is Little fox party box niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Little fox party box als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

11.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: brand, wateroverlast, bliksem, stroom- en internetstoring, rellen, weersinvloeden, diefstal, verkeersstoringen en ziekte van de natuurlijke persoon die namens Little fox party box de overeenkomst uitvoert.

Artikel 12. Spoedeisende gevallen
12.1. De klant geeft Little fox party box toestemming om, binnen de mogelijkheden, in spoedeisende gevallen met het kind naar een arts te gaan en/of noodzakelijke maatregelen te nemen na – indien mogelijk – overleg met de klant dan wel door de klant aan te wijzen personen. De kosten van medische behandeling en vervoer komen in deze gevallen voor rekening of verzekering van de klant.

12.2. Little fox party box dient het kind geen medicijnen toe, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Kleding
13.1. Er wordt gewerkt met diverse materialen en gereedschappen. Little fox party box verzoekt de klant hier rekening mee te houden. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het kind gepaste kleding draagt. Voor eventuele schade aan kleding of andere eigendommen is Little fox party box niet aansprakelijk. De klant heeft de eigen verantwoordelijkheid om dit te melden aan zijn genodigden voor een opdracht die uitgevoerd wordt door Little fox party box. Little fox party box zorgt indien noodzakelijk voor o.a. wegwerpschorten, veiligheidsbrillen e.d. Deze dienen dan ook gedragen te worden. Het blijft echter ieder zijn eigen verantwoording met het gebruik hiervan.

Artikel 14. Roken
14.1. Het is verboden te roken op de locatie van Little fox party box.

Artikel 15. Knutsels en werkstukken meenemen
15.1. Knutsels/werkstukken kunnen bij einde van de activiteit worden meegenomen. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan gaat dit in overleg. Knutsels/ werkstukken zijn op te halen tot 5 dagen na de activiteit, tenzij anders overeengekomen. Voor Little fox party box is het niet haalbaar om knutsels/ werkstukken langer te bewaren dan deze 5 dagen. Knutsels/ werkstukken die niet opgehaald zijn binnen deze periode van 5 dagen worden verwijderd.

Artikel 16. Audio- en/of beeldmateriaal
16.1. Zonder toestemming van de klant zal Little fox party box nimmer beeldmateriaal, waarop het kind direct herkenbaar is, gebruiken voor commerciële doeleinden of sociale media. Na overleg is het mogelijk dat er digitale beelden van een workshop/activiteit of de aan een feest gerelateerde diensten naar het privé-e-mailadres of telefoonnummer van de klant verzonden worden. Of dat er digitale beelden genomen worden met de apparatuur van de klant.

Artikel 17. Wijzigingen
17.1. Little fox party box heeft het recht om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen en/of bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit te annuleren. Voorbeelden hiervan zijn andere docenten/begeleiders in te schakelen, of het wijzigen van de locatie. In het bijzonder als dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 18. Klachten
18.1. Hoewel Little fox party box haar uiterste best doet om dit te voorkomen is het niet uitgesloten dat de klant een klacht heeft. De klant kan gerust contact opnemen met Little fox party box om een klacht voor te leggen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig en gemotiveerd te worden ingediend bij Little fox party box. Little fox party box behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure.

18.2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Little fox party box erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

Artikel 19. Geheimhouding
19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

19.2. Little fox party box verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 20. Intellectuele eigendom
20.1. De klant vrijwaart Little fox party box voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

20.2. Tenzij Little fox party box en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Little fox party box volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materialen die Little fox party box aan de klant ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Op elke overeenkomst tussen Little fox party box en de klant is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Little fox party box worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Little fox party box gevestigd is. Indien Little fox party box een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

bottom of page